Professionele HRM diensten

Afgestemd op de actualiteit

Home » Diensten

HRM Diensten


Iosyn levert diverse professionele diensten afgestemd op de actuele thema’s van de HRM functie binnen organisaties. HRM verantwoordelijkheid ligt bij directie, managers en bij de medewerkers zelf. Door de gehele organisatie spelen HRM vraagstukken, problemen en uitdagingen.

HRM is dus een echt organisatievraagstuk. Ons moto luidt dan ook; organiseren in verbinding met de mens en omgeving. Onze ambitie is om de HRM functie verder te verbeteren en daarmee de organisatie beter te laten presteren in de veranderende omgeving. Wij richten ons op de actuele en relevante HRM thema’s zoals: digitale transformatie, uitvoering van processen op de slimste plek en de ontwikkeling van de relatie mens-organisatie 

Iosyn professionele HRM diensten

 

Onderzoek en evaluatie

Iosyn kan je organisatie helpen met onafhankelijk onderzoek en evaluatie.

Als het gewenst is door een onafhankelijk partij onderzoek te laten doen naar een probleem of vraagstuk dan kan Iosyn dat uitvoeren. Op basis van een vooraf besproken ontwerp voeren wij een onderzoek of evaluatie uit en rapporteren en presenteren wij de bevindingen.

Een aanleiding kan zijn een tegenvallend resultaat, het uitblijven van een beoogd effect, het vastlopen van een proces of samenwerking, drastische verandering in de omgeving van de organisatie, terugkerende problematiek, een functioneel conflict, etc.

Op basis van een integrale aanpak met aandacht voor vele organisatorische aspecten zijn wij instaat om knelpunten en oorzaken te benoemen in hun organisatorische samenhang. Onderzoek en evaluatie resulteert in managementinformatie die gebruikt kan worden bij besluitvorming.

Advies

Iosyn kan je organisatie helpen met advies.

We kunnen twee soorten advies onderscheiden; expertadvies en advies naar aanleiding van onderzoek en evaluatie.

Iosyn geeft expert advies op basis van kennis en ervaring binnen de HRM thema’s.

Iosyn adviseert echter ook in het verlengde van een gehouden onderzoek of evaluatie. Er worden dan passende scenario’s ontwikkelt die op basis van gewogen criteria en een logische redenatie leiden een adviesscenario welke het best past bij de organisatie en de organisatiedoelstelling

Procesbegeleiding

Iosyn kan je organisatie helpen met het begeleiden van processen.

Wij kunnen je ondersteunen en begeleiden bij het uitvoeren van HRM processen en doelgerichte samenwerkingen. Dit kunnen operationele processen zijn, veranderprocessen, projectprocessen of samenwerkingen binnen de organisatie of tussen organisaties. Veel organisaties hebben zelf voor ogen hoe HRM georganiseerd moet worden of hoe er samengewerkt wordt. Iosyn kan door het innemen van een bepaalde rol zoals coach, gespreks- sparringpartner, procesdeskundige, samenwerkingsdeskundige van waarde zijn bij een effectieve uitvoering van processen en samenwerkingen.

Procesoptimalisatie

Iosyn kan je organisatie helpen met procesoptimalisatie

Een proces kent diverse definities. In het kader van onze dienstverlening zien wij procesoptimalisatie als het optimaliseren van de activiteiten en de middelen die worden ingezet bij het samenwerking in de organisatie en het leveren van een product of dienst. Optimale processen zijn als het ware een gemeenschappelijke taal om te komen tot het realiseren van het collectieve doel; het leveren van een product of dienst. Als er eenduidigheid is over de taal en over het totale verhaal dan komt men makkelijker tot dit gewenste resultaat. Ook is het dan eenvoudiger om procesknelpunten weg te nemen en daarmee het verhaal van de organisatie te verbeteren. Met natuurlijk een positief effect op het eindproduct of -dienst.

Onze procesoptimalisatie diensten bestaat uit:

  • Procesbeschrijving en procesvisualisatie
  • Procesoptimalisatie door vanuit de beschreven/ gevisualiseerde processen en best practise processen geïdentificeerde knelpunten weg te nemen. Knelpunten kunnen zijn: dubbele activiteiten, tegenstrijdigheden, wachttijden, onduidelijke rollen/ functies, lange processen, verouderde processen, onbekende doelen, geen of onduidelijk proces prestatie indicatoren, etc.

Een goede procesbeschrijving en visualisatie heeft een tekentafel- en dashboardfunctie

We maken gebruik van een processen methode

Procesoptimalisatie kan ook worden ingezet bij het ontwikkelen van nieuwe processen en diensten die in samenwerking binnen een organisatie ingezet kunnen worden, zoals een HR support desk, shared service center vorming, e-HRM, ESS/MSS, digitale handtekening, etc.

Projectmanagement

Iosyn kan je organisatie helpen met projectleiding

Een HRM project heeft een tijdelijk en uniek karakter. Een organisatie in verandering heeft regelmatig tijdelijk en uniek werk gericht op een bepaald (verander)doel zoals het selecteren en implementeren van HR software, het outsourcen van de salarisadministratie, het introduceren van talentmanagement software ter ondersteuning van een performance management nieuwe stijl (het nieuwe beoordelen), etc.. Een Iosyn projectleider heeft verstand van HRM, ICT, organisaties en van projectmanagement methodes. Er zijn geen HRM of ICT medewerkers die een project er even bij kunnen doen. Daarvoor is de werkdruk over het algemeen te groot en de benodigde nieuwe kennis en ervaring bij het doorvoeren van een HRM verandering veelal te specifiek. Het betrekken van een Iosyn projectleider helpt daarom bij effectief realiseren van de benodigde HRM verandering.

Verandermanagement

Iosyn kan je organisatie helpen met verandermanagement

Terwijl de projectleider zich richt op de concrete projectdoelstelling verandert de organisatie mee. Sterker nog; organisatieverandering en organisatieontwikkeling kan een onderdeel zijn van het project. Echter, verandermanagement is een vak apart en vereist kennis van organisatieontwikkeling. Als duidelijk is dat het HRM project impact heeft en er aanpalende organisatieverandering of medewerkerontwikkeling nodig is dan is het aanbevolen om deze verandering en interventies wel te verbinden met het project maar apart te benoemen en te organiseren. bijvoorbeeld een cultuurverandering die gepaard gaan met nieuwe e-HRM software, procesbeschrijving die gepaard gaat met outsourcing van een proces, medewerkerontwikkeling die gepaard gaat met het vormen van een HRM service model/desk.

Iosyn maakt gebruik van diverse verandermanagement modellen en hulpmiddelen.

Veranderkracht

Het is ook belangrijk om te kijken of de organisatie beschikt over voldoende veranderkracht en regiekracht. Met het veranderkrachtmodel wordt op integrale wijze bezien of de organisatie klaar is om de verandering door te voeren of dat een aanvullende veranderaanpak met interventies nodig zijn om de opgeleverde projectproducten goed op te nemen in de normale bedrijfsvoering en gang van zaken. Projectsucces is voor een groot gedeelte afhankelijk van het doorvoeren van de benodigde verandering in de organisatie. Verandermanagement is daarom van belang.

Ondersteuning bij interim inzet

Iosyn kan je helpen bij het organiseren van tijdelijke capaciteit en specialistische kennis.

HRM verandering gaat altijd gepaard met de behoefte aan nieuwe kennis en capaciteit. Als deze kennis en capaciteit tijdelijk niet beschikbaar is binnen de bestaande organisatie of niet op korte termijn ontwikkeld kan worden dan kan Iosyn helpen bij het vinden, werven en plaatsen van tijdelijke medewerkers of managers voor posities die tijdelijk niet ingevuld kunnen worden door eigen medewerkers of flexwerkers binnen het eigen netwerk.

Het regulier werven en ontwikkelen van de bestaande medewerkers valt binnen het thema organisatie- en medewerkerontwikkeling en is een normaal onderwerp binnen de in-, door- en uitstroom van mensen bij een organisatie.

Het organiseren van tijdelijke interim inzet is tijdrovend en vraag specifieke kennis en een netwerk.

Aanpak


Iosyn levert diensten voor het doorvoeren van HRM verandering

Over de aanpak van Iosyn kunnen we kort zijn; die is in één woord betrokken! Wij zien organisaties als doelgerichte samenwerking van mensen met als doel om van waarde te zien naar hun klanten en belanghebbenden in de omgeving. Wij maken graag onderdeel uit van deze samenwerking door onze kennis, ideeën en inzichten met jou en je organisatie te delen

Om die betrokkenheid te laten werken hanteren wij de volgende principes bij onze dienstverlening

  • Persoonlijk
  • Integraal
  • Resultaatgericht
  • Onafhankelijk
  • Ontwikkelingsgericht
  • Praktisch

 

Digitaliseren en automatiseren

Optimaliseer de HRM functie met digitale technologie.

Iosyn helpt bij de business case, selectie van de best passende software en tools en het implementeren in het systeem met de bijbehorende organisatieverandering.

Of het nu gaat om ‘De basis op orde’, ESS/MSS, e-HRM workflow, artificiële intelligentie, HR analytics, algoritme, big data of virtuele reality; iosyn. kan helpen bij realiseren van de digitale en automatiseringsambities.

Lees verder

Sourcing en samenwerking

Voer processen uit op de slimste plek.

Iosyn helpt bij het onderzoeken en bepalen wat de beste plek is om processen, activiteiten of bedrijfsmiddelen te beleggen.

Een optelsom van belangen en factoren toont welke scenario het best past voor een proces of taak; zelf doen, (in)kopen, samenwerken. Indien slim; selecteer de best passende outsource partner en doorloop een transitieproject.

Lees verder

Organisatie- en talentmanagement ontwikkeling

Investeer in ontwikkeling gericht op resultaat en kwaliteit.

Iosyn helpt bij het organiseren en het veranderen om te anticiperen en aan te sluiten op de omgeving en de nieuwe interne context van het werk.

Digitaliseren en outsourcen zorgen dat functies veranderen. De rol van de medewerkers verandert echter ook doordat de mens ontwikkelt. Iosyn helpt bij talentmanagement, waardentransities en veranderkracht.

Lees verder