Organisatieontwikkeling en talentmanagement
Investeer in ontwikkeling gericht op toekomstige gewenste waarden en resultaat

Home » Diensten » Organisatieontwikkeling en talentmanagement

Organisatieontwikkeling en talentmanagement


Verandering

De veranderende wereld – ook wel de organisatieomgeving genoemd – maakt dat organisaties zich steeds moeten aanpassen. Als een organisatie niet continue of via periodieke reorganisatie verandert zal de organisatie geleidelijk aan niet meer inspelen op de vraag van klanten en belanghebbenden. Als een organisatie niet verandert zal deze niet meer handelen naar de vraag, normen en waarden van de tijd.

De organisatietheorieën en concepten van enkele jaren terug zullen vandaag de dag al minder productief zijn. Organisaties zullen zich er daarom steeds op moeten beraden wat werkt en wat niet meer werkt. Of wat beter kan gezien de concurrentie. 

Veranderingsgezichtspunten

Het digitaliseren en outsourcen van processen zorgt er ook nog eens voor dat werk en functies veranderen. Organisaties veranderen daarnaast van binnenuit doordat de mens in de rol van medewerker en klant zijn leef- en werkomgeving anders waardeert door het ontstaan van nieuwe schaarsten. Denk hierbij aan de duurzaamheidstendens waar organisaties nu ook op in moeten spelen. Ook de medewerker zelf ontwikkelt zich. De medewerker in een organisatie wordt een steeds meer gelijkwaardige belanghebbende vergeleken met de medewerkers van decennia terug. Het speelveld van organisatie belanghebbenden wordt uitgebreider en meer divers.

De organisatie heeft de mens niet alleen nodig vanwege zijn fysieke en mentale capaciteit maar juist ook vanwege zijn unieke talent om te creëren en te innoveren zodat de organisatie flexibel blijft en zich kan aanpassen aan de omgeving. Cruciaal voor de continuïteit van organisaties. De organisatiebehoefte aan fysieke capaciteit wordt steeds meer ingevuld door digitale technologie in de vorm van bijvoorbeeld robotica. Routinematige operationele besluitvorming wordt steeds meer overgenomen door bijvoorbeeld software met algoritmes.

Samengevat; de relatie mens-organisatie is meer in ontwikkeling dan ooit en verandering van de HRM functie is een constante. Investeren in het steeds vernieuwen van HRM is een strategische investering.

Organisatieontwikkeling onderwerpen

We zien een aantal nieuwe en actuele onderwerpen op gebied van organisatieontwikkeling waarbij we kunnen helpen met advies en een aantal vernieuwende concepten en oplossingen.

 1. Organisatieontwikkeling vanuit HRM | Iosyn helpt bij organisatieontwikkeling geïnitieerd vanuit de HRM functie. Organisatieontwikkeling waarbij HRM echt van belang is om de doelen te behalen zoals: talentmanagement, veranderkracht, strategisch HRM, HRM als interne dienstverlener.
 2. Organisatieontwikkeling door waarden-transitie | Iosyn helpt organisaties die te maken gaan hebben een totaal ander speelveld door snel veranderende waarden met een mogelijk ontwrichtend effect. Bijvoorbeeld sterk veranderende marktvraag, nieuwe toetreders uit andere sectoren, versnelde invoer nieuwe digitale technologie. Organisaties die zich in de basis zullen moeten aanpassen en ontwikkelen om de snelveranderende omgeving te kunnen bijhouden en van waarde te blijven.

Oplossingen en diensten

Organisatieontwikkeling vanuit HRM

Talentmanagement | ontwikkeling & advies.

Talentmanagement is geen afgebakende oplossing of HR-instrument; toch staat talentmanagement traditioneel hoog in de lijsten met belangrijke HRM topics voor het komende jaar. Elke organisatie weet dat talent belangrijk is maar hoe ontwikkelt de organisatie een samenspel van HR processen en instrumenten welke het vaandel talentmanagement kan dragen. Met andere woorden talentmanagement is voor elke organisatie uniek. Dat maakt het een uitdaging om talentmanagement vorm te geven en te organiseren. Welke digitale technologie is hierbij ondersteunend? Welke software ondersteunt de strategische talentmanagement ambities.

 • Talentmanagement definitie en scope bepalen vanuit strategisch personeelsmanagement methode
 • Het nieuwe beoordelen invoeren en implementeren met Talentmanagement Software
 • Leren en ontwikkelen – eigen regie over loopbaanontwikkeling

Veranderkracht | onderzoek en advies.

Succesvol doelen realiseren door doordacht veranderen

 • Organisatie veranderkracht workshop en quick scan op basis van de Het Veranderkrachtmodel van Ten Have ChangeManagement.

Strategisch personeelsmanagement | Hoe verbindt HRM zich aan de organisatie

Welke HRM werkterreinen zijn van belang de komende jaren en welke HRM instrumenten worden speerpunt(en) om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Welke digitale technologie is hierbij ondersteunend? Welke software ondersteunt de nieuwe HRM instrumenten.

 • Implementeren van strategisch personeelsmanagement

HRM als dienstverlener | ontwikkeling & advies.

De HR afdeling heeft historisch een administratieve en operationele rol. Veel organisaties hebben deze rol al losgelaten en hanteren een meer integrale filosofie voor HRM. Hoe ontwikkelt de HRM functie ook nog een dienstverleningsvisie, missie en strategie waarbij de medewerker en de organisatiestakeholders zoals management en bijvoorbeeld financiën als klant worden gezien. Het effect is dat de focus op dienstverlening vanuit HRM zijn weerslag heeft op de tevredenheid van de medewerkers. Gezien de schaarste op de markt is het belangrijk dat organisatie investeert in HRM dienstverlening en de medewerker experience. Welke digitale technologie is hierbij ondersteunend? Welke software ondersteunt de HRM dienstverlening ambities?  Welke software draag bij aan een positieve medewerker experience?

 • Processen als meetbare dienst
 • HR service desk met methodes als: click-call-face principe, HR support en ticketing systeem
 • De employee journey inzichtelijk gemaakt
 • Medewerkertevredenheid

Organisatieontwikkeling door waardentransitie

Organisatie duurzaamheid | ontwikkeling & advies.

Hoe past de organisatie zich aan aan de nieuwe relevante waarden en nieuwe schaarsten in de samenleving. De waarden van de organisatie worden gedragen door de medewerkers. Als de organisatie nieuwe relevante waarden wil nastreven dan moeten deze waarden duidelijk zijn voor de medewerkers en zullen deze waarden moeten worden geadopteerd. Welke rol heeft de HRM functie hierbij? Welke digitale technologie is hierbij ondersteunend? Welke software ondersteunt de betreffende waardentransitie?

 • Iosyn heeft het model WGO (waarde gedreven organiseren) ontwikkeld en helpt organisaties op basis van een integrale kijkwijze duurzame waarden te herkennen en te adopteren.
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Moreel leiderschap bij alle medewerkers
 • Ontwikkelen dynamische intelligentie

De impact van digitale technologie op werk | onderzoek en advies

Technologie, en digitale technologie in het bijzonder, heeft in de afgelopen 20 jaar een grote invloed gehad op onze economie en samenleving. Wij definiëren digitale technologie naar analogie van de SER (2016) als de steeds ingrijpender toepassing van digitale processen waarin computer hardware, software, artificiële intelligente en netwerken een centrale rol spelen. Deze ontwikkeling resulteert in allerlei nieuwe technologie. Daarmee is digitale technologie een verzamelbegrip, wat wij in ons model van Functie Impact Analyse (FIA) uit elkaar trekken in een achttiental deeltechnologieën. Vanuit een 7-tal perspectieven wordt de impact geanalyseerd zoals de:  werkprocessen, taken, benodigde kennis, functieprofielen, bekwaamheden en verspreidingsgraad.

 • Prognose op basis van de digitale technologie functie impact analyse (DT FIA). Wat is concreet de impact van digitale technologie op specifieke functies de komende 3 t/m 5 jaar? Iosyn heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een DT FIA model ontwikkeld waar deze impact op kwalitatieve en kwantitatieve wijze wordt uitgedrukt en gerapporteerd. Zodat deze bevindingen als management informatie kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij strategische personeelsplanning.
 • Organisatie impact analyse (DT OIA). In het verlengde van de DT FIA; wat is de impact van digitale technologie op de organisatie als de optelsom van betreffende functies analyses?

Diensten


HRM diensten gericht op organisatieontwikkeling en talentmanagement

HRM diensten gericht op een optimale relatie mens – organisatie zodat de doelgerichte samenwerking zich waardevol kan ontwikkelen en de daarbij beschikbare talenten benut.

 • Onderzoek en evaluatie
 • Advies
 • Procesbegeleiding
 • Projectmanagement
 • Verandermanagement
 • Procesoptimalisatie
 • Ondersteuning bij de inzet van interim capaciteit en kennis

Lees verder

Digitaliseren en automatiseren

Optimaliseer de HRM functie met digitale technologie.

Lees verder

(Out)sourcing en samenwerking

Voer processen uit op de slimste plek.

Lees verder